Các thế đá của gà chọi căn bản

Các lối đá của gà: Trong khi sư kê ghép gà, việc đoán được lối đá của gà là rất quan trọng, vì khi chiến kê có hay đến đâu mà gặp thế lối khắc chế mình thì sẽ gặp…